Taşıma Sözleşmesi


Aşağıda sıralanmış uluslar arası taşıma sözleşmesi maddeleri www.yukleriz.com web satış sitesi kullanılarak talepte bulunan ve hizmet satın alan firma tarafından ilgili sözleşme şartları kabul ediyorum butonu işaretlendikten sonra yürürlüğe girmekte olup, söz konusu hizmetin tüm süreçlerinde geçerli olacak şekilde hizmet alan firma tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu kabul doğrultusunda ticari mahkemelerde delil olarak ve mutabakat metni olarak kullanılabilecektir.

TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Barbaros Mah. 2124 sk. Bilas Plaza No:58 Kat: 4/12 Yenişehir 33100 Mersin / TURKEY adresinde mukim NAN LOJİSTİK A.Ş (Bundan sonra TAŞIYAN olarak anılacaktır) ve diğer tarafta www.yukleriz.com web hizmetinden yararlanan talep ve yüklemesi yapılan söz konusu firmaya kesilen fatura başlığı baz alınarak dikkate alınan firma(Bundan sonra TAŞITAN olarak anılacaktır) olmak üzere TAŞITAN’IN yurt dışına gönderilmesi gereken yüklerin taşınması; taşıma şeklinin ve süresinin belirlenmesi ve navlun bedellerinin tespiti için tarafların ortak mutabakatı ile hazırlanmış ve birlikte imza edilmiştir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu TAŞITAN'IN yurt dışına karayolu ile göndereceği veya yurt dışından Türkiye’ye ve üçüncü ülkeler (transit) getirtilecek olan ve nakliyesi tırlarla yapılacak bütün yüklerin tamamının TAŞIYAN tarafından yükleme adresinden alınarak boşaltma adresine boşaltılması; taşımanın hangi koşullarda yapılacağı; taşıma bedelinin belirlenmesi; taşıma bedelinin nasıl ödenmesi ve taşıma ile ilgili diğer hususların belirlenmesidir.

ÜCRET
Bu sözleşme uyarınca nakliyesi yapılacak yüklerin nakliye bedeli araç başına www.yukleriz.com üzerinden sağlanan taşıma fiyatıdır ve fatura edilir. Belirtilen bu bedel sadece tek adresten alınarak tek adrese boşaltılacak olan yükler için geçerli olup birden fazla adresten yükleme veya boşaltma işlemi yapılması halinde adres başına nakliye bedeline eklenecek ve bu şekli ile TAŞITAN tarafından TAŞIYAN’A ödenecektir. Ödeme EURO /USD bazında yapılacak olup başka bir para birimi ile ödeme yapılması halinde ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurları baz alınacaktır. 


TAŞITAN’IN HAK VE SORUMLULUKLARI

TAŞITAN, iş bu sözleşmeden ve sözleşme konusu taşıma ilişkisinden ve işbu taşıma ilişkisi uyarınca düzenlenecek olan konşimento/airwaybill( hava ve deniz taşıma senetlerinde vd.) vd. taşıma senetlerinden kaynaklanacak tüm borçları kabul ettiğini, işbu borç ve yükümlülüklere gönderen/alıcı ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. TAŞITAN’ın işbu kabul ve taahhütleri işbu sözleşme uyarınca tanzim edilecek olan konşimentoda gönderen/alıcı olarak gözüken tarafın, hava taşıma ve/veya deniz taşıma sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluk, borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır

TAŞITAN, İş bu sözleşmenin uygulanmasında, belirtilen yük, miktar ve nitelikleri açıkça tanımlanmış olan veya açık bir tanımın verilmediği hallerde, o tür yükler için güncel olan, taşıma piyasasında bilinen, uygulanan cins,ölçü,sayı, miktar ve nitelikteki yükler ve hallerin anlaşılacağını kabul ve taahhüt eder. -Taşıtan, sözleşme konusu taşıma hizmetine ilişkin olarak, taşıma konusu mallar ve taşıma ile ilgili olarak gerek kendisini verdiği ve gerekse konşimentoda gönderen/ alıcının verdiği tüm bilgilerin eksiksiz ve tam olarak doğru olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Taşıtan, www.yukleriz.com'un talep etmesi halinde yükle ilgili tüm tarafların/ yükle ilgililerin (hukuki, finansal veya ticari olarak yük üzerinde herhangi bir menfaati, bağı , ilgisi olan) ve hatta yükün kullanım amacını veya muhtemelen kullanacak olan kişi/ tarafların tüm kimlik bilgilerini, irtibat bilgilerini vereceğini kabul ve taahhüt etmektedir

TAŞITAN, www.yukleriz.com in daima gümrük, güvenlik ve her nevi düzenleyici işlem yapma yetkisine haiz kamusal otoritenin gereklilikleri uyarınca taşıma hizmetine konu ürünleri incelemek için paketini ve/veya ambalajını açma, kontrol etme hakkına haiz olduğunu, bu inceleme ve kontrolün yol açacağı her türlü gecikme ve/veya kayıp, hasar veya zarardan www.yukleriz.com in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

TAŞITAN, sözleşmenin ifası sürecinde www.yukleriz.com ’e verdiği tüm talimatların ulusal ve uluslararası taşıma mevzuatına ve sair ilgili mevzuata ve bilinen standartlarına uygun olması gerektiğini ve bu talimatların yerine getirilmesinin yol açacağı ilave giderlerin kendisi tarafından ödenmesi kaydıyla www.yukleriz.com tarafından yerine getirileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

TAŞITAN, talep ettiği lojistik hizmetinin www.yukleriz.com tarafından ifa edilebilmesi için gönderen/ alıcı tarafça temini gereken her türlü ithalat/ ihracat ve gümrük mevzuatı uyarınca temini gereken belgelerinin ve hizmete konu yüke ve sevkiyata dair tüm bilgilerin tam ve doğru olarak www.yukleriz.come temin edilmesinden sorumlu olduğunu, söz konusu belgelerin ve bilgilerin eksik ve yanlışlığından dolayı tek ve asıl sorumlunun kendisi olduğunu, www.yukleriz.com'in bu tür eksiklik ve yanlışlıklar nedeniyle maruz kalacağı her türlü masraf ve giderler ile idari para cezası/ harç ve vergisel yükümlülüklerin kendisine rücu edilebileceğini ve www.yukleriz.com nezdinde bulunan hak ve alacakları ile teminatlarından tahsil edilmesine muvafakati olduğunu kabul ve taahhüt eder.

TAŞITAN, gerek kendisinin ve gerekse göndericinin/ alıcının lojistik hizmet sözleşmesi konusu eşyayı teslim almaktan imtina etmesi/alıcıya ulaşılamaması hallerinde, yükün www.yukleriz.com tarafından herhangi bir gümrüklü sahaya/ geçici depolama yerine/ antrepoya boşaltılması ve bu durumun kendisine ve/veya göndericiye bildirilmesi ile www.yukleriz.com’in TESLİM yükümlülüğünü ifa ettiğini kabul ve taahhüt etmekle birlikte, yükün bahse konu antrepo/ gümrüklü sahadan alıcısı veya gönderici tarafından gümrük işlemleri tamamlanarak çekilmemiş olmasının yol açacağı her türlü mali ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, www.yukleriz.com’in bu sebepten dolayı maruz kalacağı her türlü harç/ vergisel yükümlülük/ para cezası/ ardiye ücreti, demuraj ve ilave masraflardan da kendisinin sorumlu olduğunu, www.yukleriz.com’in işbu tutarlara ilişkin ilk talebi halinde bu tutarları derhal nakden ve defaten www.yukleriz.com'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

HİZMET ALAN, lojistik hizmet sözleşmesi bedelinin ve verilecek olan lojistik hizmet uyarınca doğması muhtemel her türlü ilave ücretlerin (demuraj, ardiye vd.) ve www.yukleriz.com alacaklarının güvenceye bağlanması amacıyla niteliği ve miktarı www.yukleriz.com tarafından belirlenecek bir teminatın lojistik hizmetin ifasına başlamadan önce peşinen veya lojistik hizmetin ifası aşamalarında www.yukleriz.com tarafından talep edilebileceğini ve bu tür talepleri derhal yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

TAŞITAN, lojistik hizmet konusu yüklerin mutabık kalınan taşıma yöntemine (deniz,kara,hava,karma taşıma vd.) veya lojistik hizmete uygun şekilde ambalajlandığını ve yüklerin niteliğine uygun şekilde işaretlendiğini, yüklerin tehlikeli, çevreye ve insan sağlığına zararlı, taşınması/ muhafazası yasak ürünler olmadığını, yüklerin tehlikeli ürünler olması halinde tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemleri mutlaka önceden www.yukleriz.com’a açık ve anlaşılır içerikte ve yazılı olarak bildirilmek zorunda olduğunu, gerekli önlemleri almaksızın ve bildirimleri yapmaksızın bu tür ürünlerin gönderici/ alıcı tarafından yüklenmesinden ve/veya muhafazasından doğacak her türlü zarardan, adli ve/veya idari yaptırım, ceza vb. her türlü mali ve hukuki sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu, www.yukleriz.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

www.yukleriz.com eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, TAŞITAN’a ve/veya göndericiye/alıcıya karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, TAŞITAN’dan talep edebilecektir.

www.yukleriz.com, işbu sözleşme uyarınca TAŞITAN’a ’e ve/veya TAŞITAN’ın müşterilerine taşımanın türüne göre uygulanması zorunlu ulusal veya ulsulararsı mevzuat hükümlerine( Varşova/Montreal Konvansiyonu ve diğer uluslararası sözleşmeler) hükümlerine göre taşıma işleri komisyoncusu sıfatıyla taşıma hizmeti sağlayacak olup, bu taşıma hizmetinin sağlanmasında gerekli özeni göstermek ve bütün makul önlemleri almakla yükümlüdür.

Aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde TAŞITAN ile karşılıklı mutabık kalınan lojistik hizmet sözleşmesi bedeli ve sair ücretlerwww.yukleriz.com tarafından revize edilecek ve bu tutarlar TAŞITAN’a fatura edilecektir:

Mevzuat değişikliklerinin ve/veya herhangi bir kamusal düzenleyici işlem değişikliğinin sebep olacağı ilave harç/ vergi, masraf vb.,

www.yukleriz.com'un kontrolünde olmayan sebeplerle fiili taşıyıcının uyguladığı ücretlerde meydana gelen değişikliklerin yol açacağı ilave güvenlik/ yakıt vs. ücret artışları,

TAŞITAN’ın lojistik hizmet konusu eşyanın niteliği, niceliği veya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası ve/veya güzergah ve/veya alıcı/gönderici adres ve kimlik bilgilerindeki yanlış ve/veya eksik ve/veya yetersiz bildiriminin ve/veya değişikliğinin neden olduğu ilave masraflar ile, bu tür yanlışlıkların, eksikliklerin ve değişikliklerin neden olacağı ilave giderler ve ücretler ile birlikte kamusal otoriteler nezdinde sebep olacağı ilave vergi/ harç ve para cezası nevinden yaptırım tutarları,

TAŞITAN’ın/ YÜKLETEN’in mutabakat sonrasında talep ettiği, ilettiği her türlü yeni talimat, hizmet yöntemi değişikliği ve ilave hizmet taleplerinin yol açacağı ilave ücret ve masraflar,

Hükümet ve/veya kamusal makamların karar ve uygulamalarının yol açtığı vergi, harç, resim, masraf vb.,

Acil durumlardan kaynaklanan ve www.yukleriz.com'un önceden öngörmesi mümkün olmayan acil durum giderleri,

Lojistik hizmet bedeli yanı sıra malların TAŞITAN ve/veya ALICISI ve/veya yetkili temsilcisi tarafından hiç teslim alınmaması/geç teslim alınması/ geç yüklenmesi/ geç boşaltılması/ konteynerin zamanında veya hiç teslim edilmemesi ve/veya hasarlı teslim edilmesi gibi nedenlerle oluşması muhtemel her türlü, demuraj, ardiye/ bekleme ücreti/ konteyner hasar veya ikame bedeli vs. giderler,

Bu maddede sayılan ve mutabık kalınan ücretlere yansıyacak olan bu giderler de taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmış olmadıkça fatura tarihinde nakden ve defaten peşin olarak www.yukleriz.com'a ödenecektir.

TAŞITAN tarafından bu tutarların hemen ödenmesinin mümkün olmaması halinde www.yukleriz.com dilerse bu tutarları TAŞITAN hesabına ödeyerek daha sonra TAŞITAN’dan tahsil edebilecektir. www.yukleriz.com'un bu tutarları TAŞITAN hesabına önceden ödemek zorunluluğu yoktur. TAŞITAN tarafından bu tutarların ödemesinin derhal yapılmaması nedeniyle sözleşme konusu lojistik hizmetin aksayacak olmasından ve/veya tamamlanamayacak olmasından dolayı www.yukleriz.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu durumda www.yukleriz.com'un sözleşme konusu hizmeti ifa ettiği ve tam ücrete hak kazandığı kabul edilecektir.

TAŞITAN işbu sözleşme çevresinde yapılan taşımalara ilişkin ödemelerin www. yukleiz.com araç talebinde yaptığı talep şekilde ödeyecektir.

TAŞITAN yük nakliyesi için talep edeceği araçları yükleme tarihinden en az bir hafta öncesinden yazılı olarak talep edecektir. Yazılı olarak yapılmayan talepler nedeni ile zamanında yapılmayan taşımalardan ötürü doğacak her turlu zararlardan taşıtan sorumlu olup herhangi bir şekilde TAŞIYAN’DAN bu şekilde bir talebi söz konusu olmayacaktır.

Taşınacak olan yükün araca yüklenmesi TAŞITAN tarafından gerçekleştirilecektir. TAŞIYAN’IN işbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edim sadece TAŞITAN tarafından araca yüklenen yükün yükleme adresinden alınarak boşaltma adresine götürülerek aracı boşaltmaya hazır halde getirmek olması nedeni ile yükün araca yüklenmesi veya boşaltılması esnasında oluşacak her türlü zarardan TAŞITAN sorumludur.

TAŞITAN yükün yüklenmesi esnasında araç şoförünün vereceği talimatlara ve yönlendirmelere uygun hareket edecek ve söz konusu yükü bu talimatlara göre araca yükleyecektir.

Yükün araca dengesiz ve kontrolsüz yüklenmesinden dolayı, gerek yükleme esnasında gerekse taşıma esnasında meydana gelecek her türlü zararlardan TAŞITAN sorumlu olacaktır.

TAŞITAN yüklemeyi yapan araç yükleme adresine geldiği andan itibaren en geç 48 saat içerisinde yüklemeyi yapacak ve aracın yola çıkmasını sağlayacaktır. Aynı durum boşaltma esnasında da söz konusu olacaktır. Yani taşımayı yapan araç boşaltma adresine ulaşmasından itibaren en geç 48 saat içerisinde yük boşaltılacak ve araç tekrar yüklemeye hazır bir şekilde serbest hale getirilecektir. Yükleme ve boşaltma için 48 saati aşan her bir gün için 150 EURO + KDV veya 150 USD + KDV miktarı navluna eklenecek ve TAŞIYAN’A ödenecektir.

Taşınacak yüke dair her türlü resmi işlemler (Gümrük İşlemleri, özel izinler vs.) TAŞITAN tarafından gerçekleştirilecek ve bu işlemler için yapılacak her türlü giderler TAŞITAN tarafından karşılanacaktır. TAŞIYAN’IN bu işlemler nedeni ile her hangi bir şekilde bedel ödemesi halinde TAŞITAN bu bedeli derhal ve peşin olarak TAŞIYAN’A ödeyecektir.

TAŞITAN taşınacak yüke dair her türlü belgeyi tam ve eksiksiz olarak hazırlamak ve TAŞIYAN’A veya araç şoförüne teslim etmek zorundadır. Yüke dair belgelerde her hangi bir eksiklik bulunmasından kaynaklanacak her türlü gecikme ve bu nedenle araç hakkında kesilecek cezalar TAŞITAN tarafından her hangi bir ihtar, uyarı ve mahkeme ilamına gerek kalmaksızın derhal TAŞITAN tarafından TAŞIYAN’A ödenecektir.

TAŞITAN araca yüklenen yükün yüke dair resmi belgelerde bildirilen yük olduğunu, yuk içerisinde yasalarca yasaklanmış her hangi bir malzeme bulunmadığının kabul taahhüt ve beyan eder. Araca yüklenen yük içerisinde yasa dışı her hangi bir malzeme bulunması halinde doğacak her türlü sorumluluk TAŞITAN’A aittir.

TAŞITAN işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren yurt dışına kara yolu ve tır ile taşınacak veya yurt dışından Türkiye’ye aynı şekilde getirtilecek her türlü yükünü ancak ve ancak TAŞIYAN aracılığı ile yapacaktır. Sözleşme süresinde her hangi bir şekilde başka gerçek veya tüzel kişiye ait araçlar vasıtası ile tasıma yaptırmayacaktır. Bu durumun tespit edilmesi halinde TAŞITAN 50.000. EURO cezai şartı her hangi bir ihtar veya mahkeme ilamına gerek olmaksızın derhal TAŞIYAN’A ödemeyi gayrı kabili rücu şartlı olarak kabul ve taahhüt eder.

TAŞITAN ancak özel durumlarda TAŞIYAN’IN yazılı muvafakatini almak sureti ile bu sözleşmeye konu yüklerini başka bir firmaya taşıtabilecektir.

TAŞITAN araca yükün yüklenen tonaj bilgisini net ve doğru bir şekilde TAŞIYAN’A bildirmek zorundadır. TAŞITAN tarafından bildirilen tonaj miktarının yanlış olması ve bu nedenle TAŞIYAN’IN ceza ödemek zorunda kalması halinde ödenen ceza miktarı her hangi bir ihtar, uyarı veya mahkeme ilamına gerek olmaksızın derhal TAŞIYAN’A ödemeyi gayri kabili rücu şartlı olarak kabul ve taahhüt eder.

Yüklenen yükten kaynaklı olarak yapılan aramalar ve incelemeler nedeni ile oluşabilecek her türlü gider TAŞITAN tarafından karşılanacaktır.

TAŞIYAN’IN HAK VE SORUMLULUKLARI

TAŞIYAN işbu sözleşme mucibinde ödenmesine karar verilmiş olan bedel ödeninceye kadar araçta yüklü olan yükü boşaltmaktan imtina edebilir.

TAŞIYAN işbu sözleşmeye konu yükleri kendisine ait olan araçlarla taşıyabileceği gibi üçüncü bir şahıstan tedarik edeceği araçlarla da yapabilecektir. Bu konuda seçim hakkı tamamen TAŞIYAN’A aittir.

TAŞIYAN işbu sözleşme mucibinde TAŞITAN tarafından bildirilen yükleme tarih ve saatinden en geç 4 saat öncesinde yüklemeye hazır halde yükleme adresinde hazır bulunduracaktır.

TAŞIYAN nakliye işini yaptırmış olduğu üçüncü şahısların gerek yüke gerekse TAŞITAN’A kasten zarar vermesi halinde bu zarardan doğrudan sorumlu olup zarar miktarını derhal TAŞITAN’A ödeyecektir.

TAŞIYAN kendisine en az bir hafta önce yazılı olarak bildirilmemiş olan araç taleplerinden ve bu nedenle taşımada meydana gelecek olan gecikmelerden her hangi bir şekilde sorunlu tutulamaz.

Yükün taşınması esnasında gümrük kapılarında oluşan sıra; yüke dair belgelerde mevcut olan eksiklik veya mücbir sebepler nedeni ile gerçeklesen gecikmelerden ötürü TAŞIYAN’IN her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

TAŞIYAN sözleşmeye konu yükleri makul surede veya taraflarca kararlaştırılmış olan süre zarfında boşaltma adresine teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Taşınması için özel ekipman veya uzmanlık gerektirecek yüklerin taşınması ve bu yüklere ilişkin navlun bedelleri ayrıca tarafların ortak mutabakatı ile kararlaştırılacaktır.

DIĞER HÜKÜMLER

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya her hangi bir sebeple taraflar arasında gerçekleşecek uyuşmazlıkların çözümünde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde TAŞIYAN’A ait ticari defter ve kayıtların her iki taraf için kesin delil kabul edildiğini sözleşmenin her iki tarafı da gayrı kabili rücu şartlı olarak kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme tarafların ortak iradeleri kapsamında taşıtanın www.yukleriz.com portalından araç talebi onayı tarih ve saatinde başlar ve kabul edilmiş sayılır.

yukleriz.com

yukleriz.com bir NAN LOGISTIC markasıdır. Yapılan tüm taşımacılık hizmetleri için bir aracılık sistemidir.


yukleriz.com © 2016
Web Tasarım/Yazılım